OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Magnetic Maps s.r.o.

se sídlem u Hájku 775, 691 25  Vranovice

identifikační číslo: 080 99 570

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111744

pro prodej tištených výrobků na zakázku prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.magnetickemapy.cz 

 

 

Prezentace obrázků a autorská práva

Všechny obrázky v našem on-line obchodě slouží pouze jako prezentace pro objednavatele. Obrázky jsou licencované a vzahují se na ně autorská práva. Informace o fotobance a vlastníkovi autorského práva jsou uvedeny v detailu každého obrázku. Pokud nejsme vlastníci rozšířené licence vztahující se k vybranému obrázku, zakupujeme jménem objednavatele ve fotobance standardní licenci, která je použita pouze pro objednavatele a ze které je vyhotoven produkt pouze pro objednavatele v počtu jednoho kusu na jednu licenci. Jakákoliv další reprodukce nebo kopírování dodaného produktu je zakázána. Zakoupený produkt nesmí být použit k dalšímu prodeji, na reklamní nebo marketingovou činnost, pro nemorální a neslušné účely nebo pro negativní účely rasové povahy. Při prezentaci v on-line obchodě obrázky chráníme vodoznakem, pro náhled jsou obrázky viditelné jen v malém rozlišení a nízké kvalitě, aby nebylo možné elektronické soubory použít pro další reprodukci a elektronické šíření, tedy pro zneužití bez řádné licence. Obrázky v elektronické podobě bez ochranného vodoznaku nedodáváme. Objednavateli dodáváme ve vysoké kvalitě a bez vodoznaku pouze fyzický vyhotovený produkt s řádnou licencí.

 

I. Úvodní ustanovení

1.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost  Magnetic Maps s.r.o. se sídlem U Hájku 775, 69125  Vranovice,  IČ 080 99 570, DIČ nejsme plátci DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 111744, jako dodavatel výrobků, zboží a služeb,  dále jen "dodavatel" , ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen "Občanský zákoník". Výrobky, zboží a služby obchodní společnosti  Magnetic Maps s.r.o. jsou prezentovány na internetových stránkách www.magnetickemapy.cz, kde jsou také zveřejněny " tyto Všeobecné obchodní podmínky Magnetic Maps s.r.o., které jsou její nedílnou součástí.


1.2      Všeobecné obchodní podmínky Magnetic Maps s.r.o., dále jen "VOP", vymezují práva a povinnosti dodavatele a objednavatele. V případě objednavatele se jedná o nepodnikající fyzické osoby - spotřebitele nebo  podnikatele - fyzické a právnické osoby a ostatní neziskové právnické osoby.

 


II. Objednávka / kupní smlouva

2.1      Objednávkou se rozumí úkon objednavatele směřující k dodavateli s cílem obdržet plnění ve formě výrobků, zboží a služeb. Objednávka je přijímána pouze elektronicky přes webové rozhraní

2.2      Objednávka musí obsahovat osobní či firemní údaje objednavatele, jeho bydliště resp. sídlo, u podnikatelů a ostatních právnických osob identifikační číslo resp. daňové identifikační číslo, osobu je zastupující a vztah k objednavateli, kontaktní údaje, zejména telefon a e-mail. Objednávka musí obsahovat určení výrobku, zboží nebo služby, dále jen "dodávky" její množství, materiál, způsob převzetí a úhrady a místo dodání. Dodavatel má pro objednavatele instalován na svých internetových stránkách www.magnetickemapy.cz a propojených dalších jazykových mutací objednávkový systém.

2.3      Pokud dodávka vyžaduje korekturu objednavatele, uvede se tato skutečnost v objednávce, termín dodání počíná běžet dnem, kdy zhotovitel obdrží korekturu od objednavatele.

2.4      Objednávka se stává závaznou, pokud objednavatel u dodavatele odešle objednávku přes objednávkový systém na webových stránkách, dále jen "závazná objednávka". 

2.5      V případech, kdy si dodavatel vyhradí zejména s ohledem na cenu či specifické požadavky objednavatele, uzavírá s objednavatelem příslušnou smlouvu (např. kupní smlouvu či smlouvu o dílo), dle charakteru dodávky. Smlouvou může být také odsouhlasený návrh objednavatelem na základě předložených podkladů dodavatelem.

 


III. Cena dodávky, dopravy a platební podmínky

3.1      Cena dodávky je dána návrhem cenové kalkulace dodavatele, odesláním objednávky přes objednávkový systém objednavatel souhlasí s cenou zakázky

3.2      Dojde- li v době od přijetí zakázky k prokazatelnému zvýšení cen vstupních materiálů či DPH, vyhrazuje si dodavatel změnu ceny dodávky. Objednavatel bude neprodleně o této změně informován. Bez souhlasu objednavatele o navýšení ceny nebude dodavatel dílo zhotovovat.

3.3       Cena dopravného je uvedena v objednávkovém systému. Objednáním a dokončením objednávky objednavatel souhlasí s cenou dopravného. V případě individuálního nacenění dopravy, dodavatel zašle objednavateli ke schválení kalkulaci přepravních nákladů. 

3.4      Odběratel provádí úhradu dodávky dle svého výběru v objednávkovém systému. Na výběr je platba na dobírku, převodem na účet dodavatele, on-line platební kartou nebo přes službu Paypal.  V některých zemích může být omezení na způsob úhrady a tak nemusí být pro všechny země stejná nabídka způsobů úhrady.


 

IV. Dodací podmínky a termíny dodání

4.1      Výrobek, zboží nebo služba bude dodána pouze fyzicky ( nikoliv v elektronické podobě ) dodavatelem na adresu objednavatele prostřednictvím dopravce, podle údajů které si objednavatel zadal v objednávkovém systému. Objednavatel si v objednávkové systému může sám vybrat přepravní společnost.

4.2     Výrobek, zboží nebo služba bude převážně poskytována formou zakázkové výroby. Přibližně do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky, bude zboží nebo výrobek nachystán k odeslání prostřednictvím dopravce na adresu objednavatele. Přepravní lhůta v rámci Evropy se pohybuje v délce 2 - 10 pracovních dnů. Přepravní lhůty pro adresy jiných kontinentů než je Evropa se prodlužují na 20 - 60 dnů.

 


V. Povinnosti dodavatele

5.1      Dodavatel je povinen v objednávkovém systému upozornit objednavatele na obchodní podmínky. Pokud dodavatel provede dílo s materiálem, který objednavatel neobjednal, je dodavatel povinen objednavatele informovat o změně materiálu a jeho složení včetně plánované technologie výroby. 

5.2      Dodavatel je povinen upozornit objednavatele na změnu ceny díla v případě, že došlo k prokazatelnému zvýšení cen vstupních materiálů či DPH před zhotovením dodávky nebo byla chybně provedena kalkulace.

5.3      Dodavatel je povinen dodat objednavateli dodávku ve shodě se závaznou objednávkou/smlouvou přičemž se musí jednat o dodávku bez zjevných vad na straně dodavatele jím nezaviněných.

5.4      Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k objednavateli, s kterými se seznámil v průběhu obchodního případu a které nejsou určeny k zveřejnění. Není oprávněn poskytnout osobní data objednavatele třetím osobám, kromě údajů objednavatele, která jsou veřejně přístupná a podle kterých budou dopravci zboží doručovat nebo bude zakoupena pro objednavatele licence

5.5.     Upozornění na autorská práva : Všechny obrázky prezentované dodavatelem jsou licencované a vzahují se na ně autorská práva. Informace o fotobance a vlastníkovi autorského práva jsou uvedeny v detailu každého obrázku. Na každý výtisk, který bude nebo je vyhotoven pro objednavatele, bude zakoupena pro objednavatele jednorázová standardní licence nebo dodavatel je již vlastníkem rozšířené licence pro tisk. Jakákoliv další reprodukce nebo kopírování fyzicky dodaného výtisku je zakázána. Dodaný výtisk nesmí objednavatel použit k dalšímu prodeji, na reklamní nebo marketingovou činnost, pro nemorální a neslušné účely nebo pro negativní účely rasové povahy. 

5.6.   V případě, že objednavatel zašle elektronicky svoje vlastní podklady dodavateli nebo je vloží on-line přes objednávkový systém, dodavatel se zavazuje zabránit zneužití těchto podkladů třetím stranám. Dodavatel použije dodané podklady pouze pro výrobu zakázky pro objednavatele a následně po vyhotovení zakázky se zavazuje tyto podklady zničit smazáním.

5.7.    Dodavatel zhotový pro objednavatele pouze fyzické hmotné výrobky. Dodavatel nesmí objednavateli dodat žádné prezentované obrázky v eletronické formě.

 


VI. Povinnosti objednavatele

6.1      Objednavatel je povinen poskytnout dodavateli veškeré informace a podklady potřebné pro řádné zhotovení dodávky (zakázky) a poskytnout potřebnou součinnost při jejím zhotovení díla. Pokud tyto informace neposkytne, za případné vady díla dodavatel neručí, pokud to není v rozporu s platnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.2     Pokud objednavatel zašle dodavateli nebo vloží elektronicky on-line pro tisk vlastní podklady a soubory, ručí za neporušení autorských práv vztahující se k dodaným podkladům pouze objednavatel. Dodavatel není oprávněn zkoumat vztah mezi objednavatelem a vlastníkem autorských práv. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv objednavatelem. Dodavatel vyhotoví pouze výtisk podle zadání objednavatele.

6.3      Objednavatel je povinen provést na výzvu dodavatele korekturu dodávky, pokud objednavatel souhlasí, potvrdí on-line v objednávkovém systému objednávku. Pokud dodavatel zhotoví dodávku dle chybné korektury objednavatele, považuje se dodávka za strany dodavatele za bezchybně vyhotovenou v souladu se závaznou objednávkou/smlouvou.  Jestliže objednavatel odsouhlasí korekturu, v takovém případě je objednavatel povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu a musí zaplatit sjednanou cenu i když dílo nepřevezme. 

6.4      Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech týkající se dodavatele, se kterými se seznámil v průběhu obchodního případu a které nejsou určeny k zveřejnění. 

6.5     Jakákoliv další reprodukce nebo kopírování dodaného výtisku, kterou si objednavatel vybral v on-line obchodě a nechal vyhotovit u dodavatele je zakázána. Zakoupený výtisk objednavatel nesmí použit k dalšímu prodeji, na reklamní nebo marketingovou činnost, pro nemorální a neslušné účely nebo pro negativní účely rasové povahy, protože součástí není licence která by zahrnovala širší použití.

6.6      Pokud chce objednavatel používat zakoupený výtisk pro svoji reklamní nebo marketingovou činnost, případně k dalšímu prodeji, prezentaci atd. musí objednavatel zaslat dodavateli podklady na email nebo vložit přes objednávkový systém podklady v elektronické podobě a to v kvalitě pro tisk a s patřičnou licencí, která umožní objednavateli výtisky použít pro svoji činnost.

   


VII. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele

7.1       Právo objednavatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Objednavatel může u dodavatele zahájit reklamační řízení.

7.2.      Zákazník má právo během 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze pomocí prohlášení (např. poštou poslaným dopisem nebo e-mailem). Pro dodržení odvolací lhůty postačí odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím 14-ti denní lhůty.

7.3.      V případě odstoupení od smlouvy objednavatelem ve lhůtě, kdy je objednávkou zakázková výroba - tisk, musí objednavatel uhradit dodavateli vynaložené náklady na výrobu a náklady na zakoupené licence autorských práv, pokud dodavatel musel zakoupit tiskové podklady, které zahrnují autorská práva. Tyto náklady se započtou s uhrazenou částkou ze strany objednavatele a objednavateli bude vrácen jen rozdíl ceny.

 

VIII. Zrušení objednávky - kupní smlouvy ze strany dodavatele

8.1       Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo kupní smlouvu nebo její část v těchto odůvodněných případech: 
- zboží není možné vyrobit, vlastník autorských práv se rozhodl stáhnout svoji mapu z nabídky pro další reprodukci nebo podklady pro vyrobení mapy nebyly dodány vlastníkem autorských práv v dostatečném rozlišení, aby bylo možné vyhotovit kvalitní výtisk
- kalkulace výrobku byla chybně nastavena nebo se změnila výrazným způsobem cena vstupních materiálů, případně došlo ke změně DPH

8.2.     V případě, že by skutečně nastala situace popsaná v bodě 8.1., dodavatel se zavazuje, že bude neprodleně objednavatele kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně bude dohodnut další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky, individuální cenová nabídka ...). 
Pokud objednavatel již za objednané zboží zálohově zaplatili převodem, platební kartou nebo přes paypal budou peníze převedeny zpět na účet objednavatele nejpozději do tří pracovních dnů.

 

IX. Reklamace a vady

9.1      Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby. U zhotoveného zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na zaboží stanovena delší záruční doba.

9.2      V případě, že byla vadně poskytnuta služba, objednavatel má právo na bezplatné poskytnutí náhradní služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby. 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, objednavatel má právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku objednavatele buď opravou zboží, nebo zhotovením nového (shodného) zboží bez vad; není-li takový postup možný, může objednavatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit (tj. můžete požadovat vrácení peněz)

9.3      Právo na přiměřenou slevu má objednavatel i v případě, že dodavatel není schopen zhotovit novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by objednavateli zjednání nápravy působilo značné obtíže.

9.4      Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat zhotovení nové věci má objednavatel i v případě, že dodavateli nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

9.5.    Práva z vadného plnění objednavateli nenáleží, pokud :

 • objednavatel věděl o vadě před poskytnutím služby

 • objednavatel si vadu sám způsobil

 • uplynula záruční doba na zhotovené zboží

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady zhotoveného zboží se dále nevztahují na:

 •  opotřebení zhotoveného zboží způsobené jeho užíváním

 •  vady způsobené nesprávným užíváním zhotoveného zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním

 • na chybnou instalaci objednavatelem
   

Dodavatel neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodbornou instalací a zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

9.6.    Za vadu se nepovažuje :

 • nedokonalý tisk, kdy je vada tisku vidět pouze z bližší vzdálenosti než 1,5m

 • nedokonalá laminace povrchu zhotovené mapy, kdy je vidět pod laminací "drobné smítko" z bližší vzdálenosti než 1,5m

 • změna barev na zhotovené mapě, pokud byla mapa vystavena slunečnímu záření i přes okno v interieru

 • barvy na mapě neodpovídají přesně tónům na předloze v prezentaci

 • poškození vlivem živlů ( slunce, mráz, déšť ) při použití zhotovené mapy ve venkovním prostoru mimo interiér

 • špatný postup při instalaci objednavatelem ( nalepení mapy na nečistý povrch, na nerovný povrch, na vlhkou zeď, instalace na šikmo atd. )

 • deformace mapy špatným nebo nevyhovujícím skladováním ( dlouho ponechaná nevyrovnaná mapa v kartonu, vystavením vyšší teplotě např. v uzavřeném autě na slunci nebo vystavení mrazu, dešti apod. ) 

 • použití nevhodných popisovacích prostředků na povrch mapy nebo popsání povrchu mapy, kdy je povrch chráněn pouze nepopisovatelnou laminací

 
 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@magneticmaps.cz

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 

 

Ochrana osobních údajů GDPR
Provozovatel internetového obchodu společnost Magnetic Maps s.r.o. se zavazuje :

(a) neprozradit žádnou důvěrnou informaci druhé strany, a to jakýmkoli způsobem a jakékoli třetí osobě, (b) nevyužívat žádnou důvěrnou informaci druhé strany pro svou potřebu, ani pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby, (c) využívat důvěrné informace druhé strany pouze pro splnění svých povinností vyplývajících z této nebo jakékoliv další vzájemné smlouvy, (d) vynaložit spravedlivě požadovatelné úsilí k zamezení přístupu k výše uvedeným „důvěrným informacím“ jakékoliv neautorizované třetí osobě.

Provozovatel se zavazuje, že bude zachovávat přísnou mlčenlivost o osobních přístupových heslech k registraci a objednávkám, a že přístup k těmto údajům budou mít pouze osoby pověřené poskytováním služby a že jeho pracovníci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat zásady a pravidla bezpečnosti práce s důvěrnými informacemi Zákazníka.

S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“), viz Prohlášení souladu s GDPR, které je součástí obchodních podmínek.

Smluvní strany jsou povinny řídit se výše uvedenými zásadami ochrany důvěrných a osobních informací po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu, případně déle, vyžadují-li to platné zákony.

Zákazník svojí registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).